Normes d'ùs i accés

Mitjançant el lloc Web de AIGÜES DE CATALUNYA, accessible a través de la direcció URL www.aigües.cat, l'empresa facilita als seus visitants i usuaris, residents a l’Estat espanyol, l’accés a una sèrie de servicis i continguts relacionats amb el subministrament de l’aigua.

Les dades identificatives del responsable del Portal són les que figuren a continuació:  

COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA S.A. (d'ara endavant AIGÜES DE CATALUNYA)
Passeig de Gràcia, 98 3er 1a, 08008 - Barcelona
C.I.F. número A-60.401.585
Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 3093, Llibre 0, Foli 68, Full T-53268, Insc. 2a.

USUARIS

L’accés a i/o ús del lloc web de AIGÜES DE CATALUNYA atribuïx a qui el realitza la condició d’usuari, acceptant des d’eixe mateix moment, plenament i sense cap reserva les presents condicions generals, així com les condicions particulars que en el seu cas, complementen, modifiquen o substituïxen les condicions generals en relació amb determinats servicis i continguts del lloc web.

CONTINGUT I ÚS ADEQUAT 

AIGÜES DE CATALUNYA garantix que tots els continguts i servicis que s’oferixen en www.aigües.cat respecten el principio de dignitat de la persona, el principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, així com el principi de protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, el USUARI es compromet a realitzar un bon ús dels continguts i servicis de www.aigües.cat que mai podran ser utilitzats per a activitats il•lícites, o que puguen ser contràries a l’ordre públic, la defensa nacional o la salut pública. Qualsevol utilització per part del USUARI dels continguts i servicis haurà de respectar els principis indicats al paràgraf anterior.

MODIFICACIÓ UNILATERAL

AIGÜES DE CATALUNYA podrà modificar unilateralment i sense previ avís sempre que ho considere oportú l’estructura i disseny del lloc Web, així com modificar o eliminar els servicis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús del lloc Web.

TRADUCCIÓ AL CATALÀ

Tota la informació i documentació disponible en la versió en català de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

L’accés i la utilització de les pàgines de www.aigües.cat es realitzaran baix la única i exclusiva responsabilitat del USUARI. 

AIGÜES DE CATALUNYA no garantix ni es responsabilitza dels danys i perjuís de tota naturalesa que se deguen a les següents circumstàncies: 1. La falta de continuïtat del funcionament de www.aigües.cat, així com al funcionament incorrecte de les pàgines web. 2. La falta de utilitat, adequació o validesa dels servicis i continguts que s’oferixen en www.aigües.cat, respecte als resultats i expectatives del USUARI. 3. L’existència de virus o programes a l’ordinador del USUARI o per la presència de virus als servicis prestats por tercers a través de www.aigües.cat.

DURACIÓ

La duració de la prestació del servici del lloc Web i dels servicis és de caràcter indefinit.

Sense perjuí de l’anterior, AIGÜES DE CATALUNYA  es reserva el dret per a interrompre, suspendre o terminar la prestació del servici del Web o de qualsevol dels servicis que l’integren als mateixos térmens que s’arrepleguen en la condició tercera.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel•lectual i industrial continguts en les pàgines web de www.aigües.cat, el seu disseny gràfic i codis informàtics, així com els noms comercials, marques i signes distintius són titularitat de AIGÜES DE CATALUNYA excepte que en les mateixes s’indique que pertanyen a altre titular. Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no haja segut expressament autoritzada pels seus titulars, constituïx una infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial protegits per la Llei.

JURISDICCIO I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d’Ús es regiran por el previst en la legislació espanyola. En el cas que es produïsca cualquier discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions d’Ús o del contingut de la pàgina Web, en general, AIGÜES DE CATALUNYA i el USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre-les, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del USUARI. En el suposat que l’USUARI tinga el seu domicilio fora d’Espanya, AIGÜES DE CATALUNYA i el USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre-les, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. 

DRETS SOBRE DADES PERSONALS

Les dades personals que ens aporti amb l’ús del web, telèfon o a les oficines d’atenció presencial seran tractades per l’empresa titular que s’ha indicat, amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds o desenvolupar els contractes que hagi formalitzat. Es conservaran durant el temps que sigui necessari per fer aquests serveis, i finalment quedaran en un arxiu històric sense tractaments addicionals, excepte els que requereixi la normativa vigent. Per exercir els drets sobre les seves dades es pot adreçar:

  • Per escrit al domicili social de l’empresa esmentada.
  • A les nostres oficines d’atenció al client.
  • Per mitjà del web, prement aquí.

Més informació sobre tractament de dades personals en Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AIGÜES DE CATALUNYA