Recursos Humans

Aigües de Catalunya fa possible la seva gestió diària gracies a la labor realitzada dia a dia per un grup de professionals amb una gran qualificació i experiència, i en constant formació per donar una resposta adequada als nostres clients.

El personal que treballa en la nostra empresa posseeix una formació adequada a les funcions que realitzen. Una formació que està en continu creixement. Així, anualment es reactualitzen les necessitats de cada departament per promoure actuacions de formació en determinades matèries i es du a terme una feina de conscienciació sobre la necessitat de protegir i preservar el Medi Ambient.

Així mateix, Aigües de Catalunya està obert al foment de la creativitat i la reflexió per detectar nous projectes o idees que permetin avançar en el desenvolupament de processos futurs.

La política de Seguretat Laboral és una de les nostres màximes, tant és així que la nostra política té com a repte dur a terme totes les operacions de manera apropiada per millorar les condicions de treball i elevar el nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i usuaris del seu entorn.

Ofertes d'ocupació

E-m@il: ocupacio@aigues.cat