La Nostra organització

Aigües de Catalunya es una empresa catalana amb gran experiència al sector,  fundada el 1997 per a gestionar el Cicle Integral de l’Aigua a Catalunya. 

És filial de Global Omnium, empresa de referència nacional i internacional en abastament d’aigua potable, sanejament, depuració, reg i construcció i manteniment d’obres hidràuliques, convertint-se en un autèntic dinamitzador econòmic, social i mediambiental dels municipis on opera.

Per això, el seu compromís passa per exercir la seva feina en totes les fases del cicle de l'aigua que siguin necessàries, des de la captació, transport, potabilització i distribució de l'aigua potable, a la gestió del clavegueram, la depuració de l'aigua residual i la devolució al seu medi natural tenint en compte el menor impacte possible a l'entorn