Telecomandament

El sistema de Telecomandament permet l’optimització del abastament i es basa en autòmats o PLC’s de darrera generació i demostrada fiabilitat en el sector industrial, enllaçats amb les estacions mestres a través de les xarxes de radio privades, xarxa telefònica, telefonia mòbil (GPRS i GSM), xarxes ethernet i enllaços per fibra òptica.

La instal·lació del telecomandament i telecontrol permet un millor maneig de les instal·lacions.

Que es el telecomandament?

Aquests sistemes ens ajuden a: 

  • Conèixer les variables que informen de l'estat de la xarxa proporcionades per la instrumentació adequada per garantir la seva fiabilitat. 
  • Conèixer l'estat de funcionament dels elements i equips integrats dins els centres de producció d'aigua potable i bombament. 
  • Modificar consignes d'elements que funcionin en mode automàtic.
  • Maniobrar determinats elements d'operació de la xarxa a distància. 
  • Gestió de dades.

Les dades recollides en temps real de cadascuna de les estacions remotes són concentrats a les estacions mestres i gestionades i visualitzades als Centres de Control per aplicacions d'interfície Home - Màquina basats en sistemes SCADA (programari implantat en un PC que presenta les dades a un operador i a través del qual aquest controla el procés).

Les dades son centralitzats a través d'entorn segur mitjançant sistemes i eines informàtiques d'última generació que permeten enllaços bidireccionals via Internet amb publicacions WEB que garanteixen màxima seguretat, fiabilitat i flexibilitat en la supervisió remota de les instal·lacions. 

A més de la gestió dels sistemes de telecomandament mitjançant sistemes SCADA, la informació obtinguda és analitzada, emmagatzemada i classificada a fi de: 

  • Emprar-la per a la generació d'informes estadístics.
  • Analitzar-la en el cas d'afeccions en el servei.
  • Utilitzar-la per a la confecció i actualització de models matemàtics de les xarxes de distribució d'aigua potable.
  • Realitzar la gestió del manteniment.
  • Assegurar la qualitat i millora continuada en la gestió dels processos.