Sistema d'Informació Geogràfica (GIS)

Comptar amb l'última tecnologia és fonamental per a la gestió del Cicle Integral de l'Aigua amb les màximes garanties. Per això, Aigües de Catalunya compta amb el Sistema d'Informació Geogràfica (GIS), un sistema a través del qual es realitza l'explotació de les xarxes d'abastament d'aigua i sanejament.

El GIS és l'eina que integren i adapta tots els sistemes corporatius i aquelles funcions relacionades amb la gestió diària de l'abastament com el Sistema de Gestió de la Distribució i el Sistema de Gestió del Manteniment.

Es tracta del sistema on s'actualitza la informació de les infraestructures hidràuliques que convergeixen en les fases del Cicle Integral de l'Aigua i on es relaciona la ubicació geogràfica dels elements, la seva tipologia i les seves característiques tècniques. El GIS representa el nucli central de la informació gràfica i alfanumèrica del Sistema de Gestió de Xarxes (SGR).

La consulta de la situació del sistema de proveïment s'efectua per mitjà d'un navegador estàndard. D'aquesta manera es facilita l'accés a la informació des de qualsevol punt de la xarxa interna als nostres usuaris i des d'Internet als nostres clients.

Entre les seves funcions es troben: 

 • Les consultes avançades de l'inventari de xarxes: longitud de les xarxes, nombre d'elements hidràulics per tipus, ràtios, ....
 • La generació de mapes temàtics, que ofereixen una representació gràfica de les característiques tècniques de les infraestructures.
 • La impressió de plànols mitjançant plantilles assistides que simplifiquen el procés de configuració.
 • Els perfils longitudinals de les xarxes i la gestió de conques d'abocament.
 • La vinculació de la informació amb documents, fotografies, etc ...
 • La incorporació de cartografia ràster i ortofotogrames a color.
 • El modelatge en 3D mitjançant xarxes triangulars irregulars (TIN) i models digitals del terreny (MDT).
 • La mobilitat GIS, permet consultar en temps real la informació relativa a la situació de l'abastament mitjançant PC portàtils rugeritzats.
 • La localització d'elements mitjançant la integració amb sistemes GPS.
 • La connexió amb models matemàtics (EPANET i MOUSE).
 • Noves possibilitats de gestió en les xarxes gràcies a la connexió entre les escomeses representades en GIS i el Sistema de Gestió de Clients que permet la integració amb altres mòduls del SGR.