Control d'Abocaments

Aigües de Catalunya té entre les seves màximes prioritats el respecte del Medi Ambient i de l'entorn en el qual opera. Aquesta funció persegueix la protecció del mig receptor, la detecció de l'origen dels focus contaminants i la prevenció de la contaminació produïda per abocaments incontrolats, una tasca que depèn del departament de control d'abocaments i que exigeix de manera estricta la Directiva Marco de l'Aigua (DMA) 2000/60/CE.

El Control d'Abocaments es porta a terme mitjançant el control analític, inspecció d'instal·lacions i la col·laboració amb les administracions en la tramitació i seguiment d'expedients com poden ser Expedients d'Adequació de Abocaments, d'Autorització, Sancionadors, etc.

Per aconseguir aquests objectius, són fonamentals una sèrie d'eines com són:

  • Un equip humà expert en processos industrials, tractaments de depuració i preses de mostres.
  • Un sistema d'informació que permet gestionar la informació d'indústries, punts de mostreig i resultats analítics, així com visualitzar aquesta informació en mapes temàtics, tot això accessible des de camp.
  • Equips automàtics per a la presa de mostra, mesurament de paràmetres in situ, mesurament de cabal i l'última tecnologia en monitorització de la qualitat de les aigües residuals a la xarxa de col·lectors, amb enviament d'alarmes via GPRS en cas d'incompliments.

El Control d'Abocaments està integrat amb el sistema de gestió de xarxes i el sistema de gestió d'abonats, dos apartats en què Aigües de Catalunya és referent.

Aquesta eina permet definir, en cadascuna de les indústries inventariades, l'activitat, sector al qual pertany, nombre i ubicació dels punts de connexió a la xarxa, estacions de mostreig que recullen els seus abocaments, paràmetres a analitzar, càrrega contaminant, estudi de consums ...

És una eina útil per dur a terme el seguiment tant de les sol·licituds de permís d'abocament a la xarxa municipal de clavegueram com dels expedients sancionadors oberts per les respectives administracions locals.

Aquest sistema permet la detecció en diferents punts de la xarxa de col·lectors, de la realització d'abocaments perillosos per part d'algun usuari, localitzant aquells abocaments que perjudiquen el correcte funcionament de la instal·lació de sanejament abans que provoquin problemes en el procés de l'EDAR .

Així mateix, posseeix funcionalitats que la fan apta no només per a la gestió de control un cop determinats els punts o estacions de mostreig, els paràmetres a controlar en cadascuna de les estacions i la periodicitat de les mostres, sinó que contribueix a confeccionar el pla de control d'abocaments quant a nombre d'estacions òptimes, paràmetres de control a cada estació en funció de les activitats que van a abocar-hi i periodicitats recomanables de mostreig d'aquests paràmetres.