La teva factura

Apostem per l'accessibilitat i la immediatesa, perquè els usuaris tinguin en tot moment la informació necessària per conèixer al detall el cost del servei. Per això, en les nostres factures podrà trobar:

Apareixen les dades de l'empresa facturadora, telèfons de contacte, web i informació de qualitat, distingits per emoticones per facilitar la lectura.

A la part esquerra s'indiquen totes les dades d'identificació del contracte de subministrament com el no de referència, titular i adreça completa del subministrament. A la part dreta es detallen les dades de l'enviament postal. Si el client no ha especificat un domicili diferent, per defecte s'enviarà a l'adreça del subministrament.

En aquest apartat s'inclou el número de factura, la data d'emissió, i l'ordinal del període facturat en l'any indicat, així com la freqüència de la facturació.

Aquest apartat inclou un gràfic amb l'evolució del consum corresponent a l'últim any en m3. S'informa també del número de sèrie, calibre i cabal nominal del comptador instal·lat, així com les dates inicial i final amb els seus corresponents lectures que determinen el consum resultant facturat. Finalment s'inclou informació sobre la despesa mitjana diària, en €, durant el període facturat, i de la data aproximada de la propera lectura.

S'inclou un resum dels imports facturats per entitats. També es mostra la relació de les publicacions oficials de les tarifes aplicades a la factura, així com els coeficients correctors associats, en aquells casos que correspongui.

Es mostra l'import total més gran i clar, i s'afegeix un gràfic amb la distribució de les diferents entitats facturadores en percentatges, de manera que es dóna a conèixer de forma gràfica per a qui són els conceptes facturats a través del rebut de l'aigua.

En aquest espai s'informa també de l'existència de factures anteriors pendents de pagament, si fos el cas.

Espai reservat per mostrar:
a) les dades de domiciliació bancàries o el codi de barres per al pagament en oficina bancària,
b) les opcions disponibles per al pagament de la factura,
c) la data límit de pagament.
d) les dades de l'oficina més pròxima al seu subministrament i el seu horari d'atenció al públic.

Aquí podrà veure els detalls de la seva factura, desglossant conceptes del subministrament, taxes i cànons.

Quota de consum

És la quantitat d'aigua consumida multiplicada pel preu del m3 que es paga a l'empresa subministradora del servei d'abastament d'aigua potable. En algunes poblacions hi ha diferents tarifes esglaonades segons el tram de consum. Els blocs superiors tenen tarifes més elevades. S'aplicarà un IVA del 10%

Quota de servei

És el cost fix que es deriva de tenir aigua a la seva disposició en obrir l'aixeta encara que no la consumeixi, ja que una part important dels costos del servei són fixos i independents que hi hagi o no consum. Aquest import es paga a l'empresa subministradora del servei d'abastament d'aigua potable i depèn del calibre del comptador instal·lat. Suporta un IVA del 10%

Quota de conservació

És el cost fix de manteniment, conservació i substitució del comptador a conseqüència del seu desgast natural, i el lloguer quan siguin propietat de l'empresa gestora del servei. Suporta un IVA del 21%

Altres conceptes

La factura, en funció de la població, pot incloure altres conceptes com tarifes transitòries per a inversions, regularitzacions, quota de consum de clavegueram, ... S'aplicarà el tipus d'IVA corresponent a la naturalesa del concepte.

Taxes i cànons

Entre els diferents cànons facturats destaca el:

Cànon de sanejament o cànon ACA

Recaptat per compte del ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i destinat a cobrir el cost del tractament i depuració de les aigües residuals així com de construcció d'Estacions de Tractament d'Aigües Residuals (EDAR). Les aigües residuals que s'han de tractar i depurades de manera que no siguin nocives per al nostre medi ambient. L’ACA és la institució encarregada de la construcció d'instal·lacions adequades a aquest objectiu així com de la seva explotació i manteniment. Consta d'una quota de consum que depèn dels m3 d'aigua consumits amb un mínim de facturació de 18 m3 trimestrals.

Es tracta del sumatori de tots els conceptes detallats anteriorment.

En aquest apartat s'afegeix informació per al client, principalment del tipus actualització de dades, informació rellevant sobre el subministrament d'aigua, modificacions horàries, etc.

En aquesta part de la factura s'aprofita per informar de novetats d'interès per al client, com ara l'oficina virtual, l'APP, factura digital, etc, incorporant codis QR per ampliar la informació.